اخبار هواشناسی
وضعیت جوی تبریز

وضعیت آب وهوای کلانشهر تبریز در روز دوشنبه 28مرداد 98  

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 00 : 15 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 25 مرداد 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روز جمعه م...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 00 : 15 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 22 مرداد 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روز سه شنب...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 00 : 15 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 21 مرداد 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روز دوشنبه...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 30 : 15 بعد از ظهر روزیکشنبه مورخ20 مرداد 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 30 :15 بعد از ظهر روز یکشنبه...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 00 : 15 بعد از ظهر روزشنبه مورخ 19 مرداد 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روز شنبه م...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 00 : 15 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ17 مرداد 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روز پنجشنب...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 00 : 15 بعد از ظهر روز چهار شنبه مورخ 16 مرداد 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روز چهار ش...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 30 : 16 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 15 مرداد 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 30 : 16 بعد از ظهر روز سه شن...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 00 : 15 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ14 مرداد 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 : 15 بعد از ظهر روز دوشنب...