اخبار هواشناسی
دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 7 مهر 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روز یکشنبه...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 23:00 سه شنبه مورخ 2 مهر 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :23 شب یکشنبه مورخ 2 مهر ...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 23:00 شب یکشنبه مورخ 31 شهریور 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :23 شب یکشنبه مورخ 31 شهر...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 19 شهریور 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روز شنبه م...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 19 شهریور 1398 ( روز عاشورای حسینی )

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روز سه شنب...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 18 شهریور 1398 ( روز تاسوعایی حسینی )

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روز دوشنبه...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 30 : 15 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 16 شهریور 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 30 :15 بعد از ظهر روز شنبه م...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 00 : 15 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 15 شهریور 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روز جمعه م...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 00 : 15 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 14 شهریور 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روز پنجشنب...

دمای هوای مناطق مختلف کشور در ساعت 00 : 15 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 13 شهریور 1398

به گزارش پایگاه خبری اسکالات نیوز از سایت سازمان هواشناسی کشور در ساعت 00 :15 بعد از ظهر روزچهارشنب...